Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: Your heart knows. (It doesn’t think.)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je hart weet wat. We spreken door jouw hart, wij leven in jouw hart.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 130

Het hart heeft zijn eigen wijsheid, en deze wijsheid is totaal anders dan mentale intelligentie of logica. Het hart denkt niet. Het kan “weten” maar dit is anders dan denken. Handelen in verbondenheid met het Goddelijke komt vanuit het hart, niet vanuit de geest.

Vandaag neem waar hoe je jezelf stopt van iets doen of iets zeggen omdat je begint te denken. Neem waar hoe dit gedachte jouw spontane actie onderbreekt, en als je je moedig voelt, doe het toch. (Met een caveat: doe niets gevaarlijks. Bepaalde soorten “self-talk” dienen om ons te beschermen en dit is goed.)

Ik wens je de vreugde van spontaniteit.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Your heart knows something. We speak through your heart, we live in your heart.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 129

The heart has its own wisdom, and this wisdom is totally unrelated to mental intelligence or logic. The heart does not think. It can know, but this is different than thinking. Actions taken in unity with the Divine originate in the heart, not in the mind.

Today, notice how you stop yourself from saying or doing something because you start thinking. Notice how the thought interrupts your spontaneous action, and if you are feeling courageous, do it anyway. (With one caveat: do not do anything dangerous. Certain kinds of self-talk help to protect us and that is good.)

Wishing you the joy of spontaneity today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Discipline

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Terwijl de gestalten hard vochten om het wiel te bedwingen, was het in feite hun strijd die het wiel deed draaien. … Als de zon ons niet van licht voorzag, zou je niet in staat zijn beweging waar te nemen, nietwaar? Maar het enige wat je ziet is beweging. … Je herkent het licht niet, de aanwezigheid van God die daarboven, daaronder en overal rondom al het leven vult. Het enige wat jullie zien is beweging! Verplaats je aandacht naar het licht!” – Sharon McErlane en de Grootmoeders in De Grootmoeders spreken, p. 209

Gisteren heeft iemand me herinnerd dat discipline een noodzakelijk onderdeel is van spirituele groei. Zonder een dagelijkse discipline, worden we gemakkelijk verleid door de millioen-en-één afleidingen van het dagelijkse leven. Die afleidingen doen onze spirituele groei stoppen.

Vandaag begin ik de toewijding opnieuw dat het schrijven van een dagelijkse Daily Obsession is, want het schrijven van deze blog-posts helpt mij om mijn aandacht op het licht gefocussed en niet op de bewegingen dat de wereldse wiel doen draaien op zo’n hypnotiserende manier.

En jou…ik wens jou ook een dag gefocussed op het licht dat alle licht omvat.

Met liefde,

Golden Eagle Feather

 

English:

“While the figures fought hard to keep the wheel under control, it was in fact their struggle that made the wheel turn. … If the sun did not provide us with light, you would not be able to perceive movement, right? But the only thing that you see is movement. … You do not recognize the light, the presence of God that fills everything above, under and all around all that life. The only things that you see is movement! Shift your attention to the light!” Sharon McErlane and the Grandmothers in A Call to Power, around p. 205

Yesterday someone reminded me that discipline is a necessary part of spiritual growth. Without a regular discipline, we become easily seduced by the million and one distractions of daily life. Those distractions stop our spiritual growth.

Today, I am recommitting myself to the discipline of writing a Daily Obsession because writing this blog helps me to keep my attention focused on the light and not on the movements that make the worldly wheel turn in such a hypnotizing fashion.

And you…I wish you, too, a day focused on the light that surrounds all of life.

With love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Making peace with the mundane

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Jij nodigt het menselijk wezen uit om God te worden. … Dit is je werk.” – De Grootmoeders aan Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders“, p. 83

Ik hou gewoon van de Grootmoeders. Ik was van plan om over thuiswerk te schrijven, en dit is wat het antwoord die ze gegeven hebben. Tot daar het belang van thuiswerk! Ze hebben me getoond waar mijn aandacht moet zijn, en dit is veel hoger dan thuiswerk of andere soorten werk.

Weeral herinneren ze me – ons – dat ons werk is om God te worden en om anderen te helpen in hetzelfde doen. Wat we precies doen terwijl we door de dag bewegen is enkel relevant in termen van hoe we ZIJN terwijl we door die dagen bewegen. Werken we enkel voor onze families? Werken we (veel) voor geld? “Doen” we veel, of “doen” we weinig? Geen van deze dingen zijn van belang, zo lang dat we één zijn met het Goddelijke terwijl we bezig zijn.

Ik wens je een dag, en een leven, van eenheid met het Goddelijke.

Met zegeningen van het Goddelijke,

Golden Eagle Feather

 

English:

“You invite the human being to become God. … This is your work.” – The Grandmothers to Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 80

I just love the Grandmothers. I wanted to write about housework, and this is what I got in response. So much for the importance of housework! They certainly put me in my place. (Which is evidently far above any mundane work, be it housework or other kinds of work.)

Once again, they remind me – us – that our work is to become God and to help others to do the same. What we do while moving through our days is only relevant in terms of how we are BEING while moving through those days. Do we work a lot for money? Doing what? Do we work only for our families? Do we “do” very little at all, or do we “do” a great deal?  None of this matters, as long as we are being one with the Divine while doing it.

I wish you a day, and a life, of unity with the Divine.

Blessings,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: On helping – letting the pain be present

These Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying or criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Als jullie een bron van zorgen hebben, over iets piekeren dat jullie maar niet loslaat, laat het dan in deze ruimte bij jullie aanwezig zijn. Probeer het niet uit de weg te ruimen, te bevechten of het weg te redeneren, maar laat het aanwezig zijn. Wij vragen jullie om het met rust te laten en niet al je aandacht erop te richten. Blijf in de ruimte die wij voor jullie hebben gecreeërd en laat het bij jullie zijn. Alles en iedereen wordt in deze ruimte opgenomen. Alles en iedereen wordt hier omarmd.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 283

Als je heling werk met anderen doet, zoals een Grootmoeders groep leiden of simpelweg samenzitten met een vriend of vriendin en gewoon luisteren, deze wijze woorden van de Grootmoeders zijn belangrijk. Om een ander zijn/haar pijn aanwezig te laten zijn, zonder het uit de weg te moeten ruimen, zonder het te bevechten of weg te redeneren, is helend op een diepe manier voor de persoon die de pijn ervaart. Hoe vaak hebben we de gelegenheid om volledig omarmd te worden, inclusief onze pijn maar zonder erop te focussen?

Vandaag, oefen dit zelf. Creeër een heilige ruimte met hulp van de Grootmoeders en laat jouw pijn of zorg met jou aanwezig zijn, maar focus er niet op en probeer niet om het op te lossen op gelijk welke manier. Als je dit kan doen met je eigen ongemak, verwarring, of zorgen, dan wordt het een heleboel gemakkelijker om met anderen ook te doen.

Ik wens je de vrede van “het vat”.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

If you have a source of worry, are thinking about something that you just can’t let go of, then let it be present in this space with you. Do not try to get it out of the way, to fight it, or to rationalize it, but let it be present. We ask you to leave it alone and not to put all of your attention on it. Stay in the space that we have created for you and let it be there with you. Everything and everyone is included in this space. Everything and everyone is embraced here.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 279

When doing healing work with others, be it leading a Grandmothers group or simply sitting with a friend and being a listening ear, this advice from the Grandmothers is good to keep in mind. Letting another’s pain be present, without having to get it out of the way, fight it or rationalize it, is enormously healing for the person who is experiencing the pain. How often do we have the opportunity to be fully embraced, including our pain but without focusing too much on that pain?

Today, practice this for yourself. Enter a holy space with the Grandmothers and let your pain or worry be present with you, but do not focus on it or try to solve it in any way. When you can do this with your own discomfort, confusion, or worries, then you can do this more easily with others as well.

I wish you the peace of “the container”.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Mountaintop view – anchoring the Net of Light

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. The commentary to this Daily Obsession is only in English (sorry Nederlandstaligen!).

Nederlands:

Op je recente reis…verankerde je het Net overal waar je kwam. … Je verankerde het Net. Deel deze informatie. Iedereen moet dit horen, omdat ieder mens dat ons oproept, hetzelfde doet. Ook zij verankeren het Net van Licht en ze moeten dat inzien. Waar je ook bent, thuis of in het buitenland, op het moment dat je het Goddelijke oproept, onze liefde voor jou voelt en/of deze liefde door je heen voelt stromen naar anderen, veranker je het Net van Licht. Juist op zo’n moment zegen je de aarde….” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 278

 

English:

During your recent trip…you anchored the Net wherever you came. … You anchored the Net. Share this information. Everyone must hear this, because every person who calls on us, does the same. They too anchor the Net of Licht and they must realize this. Wherever you are, at home or in a foreign country, whenever you call on the Divine, feel our love for you and/or let that love flow through to others, you anchor the Net of Licht. At that very moment you bless the Earth….” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, p. 278

Church bells, rung by hand, are clanging across the street behind me as I sit in a little café to write these words. I smile and give a friendly “Bonjour” to a lady staring at me. I think to myself, “Ha, I just anchored the Net of Light here without even trying.” Whenever I have had the opportunity to step into a church or a chapel, before taking a little hike with our kids or while walking through a mideval village, I have paused briefly to think of the Net of Light and visualize it being anchored into the ground of wherever we find ourselves.

Whenever the close quarters, long drives and relentless heat make one of us edgy and irritable, I call on the Grandmothers and the Net of Light to bring calm and peace to our little family. It doesn’t always work immediately, but as our vacation progresses we are all finding more and more calm and more and more laughter. Even my husband is suggesting that we pop into the churches we pass on our way for a moment of cool and calm. Peace and the Net of Light are clearly contaigious.

We climbed recently to a mountaintop. Up there I got a taste of what the Grandmothers mean by following the straight path that passes above the labyrinth. I looked down at the tops of the umbrellas covering the tourist restaurant’s terrace sitting far below the steep path up to this three-star panoramic view. On one side of the mountaintop, the cows were small like Lego figurines; another side was only populated by trees and a small ribbon of asphalt. I thought to myself, “It’s all a matter of perspective. From the ground, I can’t see the bees and insects busily making a living between these mountaintop flowers – but to them, these flowers are a matter of life and death. From up here, each person is but a dot, but from their perspective, their little family squabbles and the taste of their ice cream or beer means a great deal to them.” I promised myself to try to remember this mountaintop perspective the next time I started to take my everyday irritations and temptations too seriously. Even remembering it now makes me breathe deeply.

Today, visit a mountaintop in your mind, one with a 360° view. This is the view of the Grandmothers. It is important to come here regularly, and just like Jesus did, it is equally important to come down from the mountaintop too. When we bring the mountaintop view to our pedestrian lives, we become a blessing for the Earth.

Love,

Golden Eagle Feather