Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession:

These Daily Obsessions (not so daily anymore, we’ll see what happens there) are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Er is nu meer liefde.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in “Een oproep van de Grootmoeders”, p. 297

We zijn vandaag samengekomen in ons klein Grootmoeders groepje. Ik had de eer van nog een Beacon te verwelkomen, samen met iemand die al lang haar licht aan ons groepje verleent. Het was enorm gezellig, en het werk dat we gedaan hebben met het Net van Licht was zo krachtig, ik moest er eventjes van bekomen als ik thuiskwam.

Dus voor de lezers die geen thuisgroep hebben, vind er maar een of begin er zelf een! Wacht niet, en wacht niet voor de perfecte Beacon of de perfecte groep. Dit werk doen in groep – zelfs een kleine groep – is zoveel krachtiger dan alleen bezig zijn.

Zodra ik deze woorden las – “er is nu meer liefde” – dacht ik, “Ze hebben gelijk. Ik voel het ook, en ik zie het gebeuren rondom mij.” Vandaag had ik een goede reden om woedend te worden op mijn dochtertje. Maar in plaats van woede, wat er gebeurde was één en al yin-kracht. Ik ben totaal kalm gebleven, ik was nauwelijks kwaad (!) en ik vond mezelf gewoon naar de situatie aan het kijken met een heldere blik en een hart vol liefde en bezorgdheid. Wat een zalige manier om een conflict op te lossen. Het topper is dat zij heeft zichzelf een heel belangrijke les geleerd terwijl ik niets anders deed dan gewoon het vat zijn.

Vandaag, als je je slecht of kwaad voelt, stop eerst en verbindt jezelf met de Grootmoeders en het Net van Licht. Herinner dat zalig gevoel als de Grootmoeders je vasthouden, in een warm modderbad stoppen, of je met hun vleugels bedekken. Probeer dat gevoel op te roepen en daarin te blijven, ongeacht de prikkels van buitenaf. Dit vraagt oefening dus blijf proberen – het proberen zelf is waardevol.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

There is more love now.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 293

Today we got together in our little Grandmothers group. I had the honor of welcoming another Beacon, together with someone who has been shining her light for some time in our group. It was lovely and the work we did with the Net of Light was so powerful, I needed to take some time to recover once I got home.

So if you don’t have a group to attend where you live, find one or start one! Don’t wait, and don’t wait for the perfect Beacon or the perfect group. Doing this work in a group – even a small one like ours – is so much more powerful than doing it on your own.

As soon as I read these words – “there is more love now” – I thought, “They are right. I feel it too, and I see it happening around me.” I feel more love for my family members and even my pets. Today I had a very good reason to get furious with my little daughter. But instead of fury, what happened was yin power through and through. I stayed completely calm, I didn’t even feel very angry at all (!) and I found myself just looking at the situation with a clear perspective and a heart full of love and concern. What a wonderful way to resolve a conflict. The clincher was that she taught herself a very important lesson while I was doing nothing other than being the container.

Today, if you feel bad or angry, first stop and make a connection to the Grandmothers and the Net of Light. Remember that wonderful feeling when the Grandmothers hold you, put you in a warm mud bath, or cover you with their wings. Try to remember that feeling and to stay in it, regardless of the external stimuli. This takes practice so keep trying – the trying is worthwhile on its own.

Much love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Forward!

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer.

 

Nederlands:

Vooruit, altijd vooruit. … Je gaat waar je nog niet eerder bent gegaan. Wij kunnen niet beschrijven hoe dit is, grinnikten ze, omdat er niets is om meet te vergelijken. … Geniet van de reis, keer niet terug om dingen vast te houden. Alles is nieuw, nu. Nieuw. … Geschiedenis, merkten ze op, of die nu persoonlijk of cultureel is, is niets anders dan verhalen. Verhalen, herhaalden ze, dat is alles. Maar jij ben nu hier. Kom met ons mee. Kom mee vooruit.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 324

Ik kan hier weinig aan toevoegen. Vooruit!

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Forward, always forward. … You are going where you have never been before. We cannot describe how this is, they grinned, because there is nothing to compare it to. … Enjoy the trip, do not go back to hang on to things. Everything is new, now. New. … History, they remarked, whether it is personal or cultural, is nothing more than stories. Stories, they repeated, that is all. But you are here. Come with us. Come with us and go forward. – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 320

I have little to add to this, besides “read this whole passage in the book!” Onward and forward…

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: You can’t try to love

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing.

You can’t be good, nor can you be loving, by trying to be, but when you open yourself to his/her presence, you are loving and you are good. You are all of that and more. It happens automatically.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 175

“Stop trying so hard”, the Grandmothers are telling us. Just go inward and BE with the Divine. Then let the rest unfold.

Yesterday I was trying hard to “be good” and “look good” and “keep everything under control”. How exhausting and frustrating! All that gave me was an uptight and angry feeling. When I ignored the stressful situation, went inside, contacted the Grandmothers and the Net of Light, I could feel my body relaxing and I started enjoying myself again. Then the love started flowing and, ironically, me and everything else was more “under control” than when I was trying to keep it under control.

Wishing you an effortless day today,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Mountaintop view – anchoring the Net of Light

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. The commentary to this Daily Obsession is only in English (sorry Nederlandstaligen!).

Nederlands:

Op je recente reis…verankerde je het Net overal waar je kwam. … Je verankerde het Net. Deel deze informatie. Iedereen moet dit horen, omdat ieder mens dat ons oproept, hetzelfde doet. Ook zij verankeren het Net van Licht en ze moeten dat inzien. Waar je ook bent, thuis of in het buitenland, op het moment dat je het Goddelijke oproept, onze liefde voor jou voelt en/of deze liefde door je heen voelt stromen naar anderen, veranker je het Net van Licht. Juist op zo’n moment zegen je de aarde….” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 278

 

English:

During your recent trip…you anchored the Net wherever you came. … You anchored the Net. Share this information. Everyone must hear this, because every person who calls on us, does the same. They too anchor the Net of Licht and they must realize this. Wherever you are, at home or in a foreign country, whenever you call on the Divine, feel our love for you and/or let that love flow through to others, you anchor the Net of Licht. At that very moment you bless the Earth….” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, p. 278

Church bells, rung by hand, are clanging across the street behind me as I sit in a little café to write these words. I smile and give a friendly “Bonjour” to a lady staring at me. I think to myself, “Ha, I just anchored the Net of Light here without even trying.” Whenever I have had the opportunity to step into a church or a chapel, before taking a little hike with our kids or while walking through a mideval village, I have paused briefly to think of the Net of Light and visualize it being anchored into the ground of wherever we find ourselves.

Whenever the close quarters, long drives and relentless heat make one of us edgy and irritable, I call on the Grandmothers and the Net of Light to bring calm and peace to our little family. It doesn’t always work immediately, but as our vacation progresses we are all finding more and more calm and more and more laughter. Even my husband is suggesting that we pop into the churches we pass on our way for a moment of cool and calm. Peace and the Net of Light are clearly contaigious.

We climbed recently to a mountaintop. Up there I got a taste of what the Grandmothers mean by following the straight path that passes above the labyrinth. I looked down at the tops of the umbrellas covering the tourist restaurant’s terrace sitting far below the steep path up to this three-star panoramic view. On one side of the mountaintop, the cows were small like Lego figurines; another side was only populated by trees and a small ribbon of asphalt. I thought to myself, “It’s all a matter of perspective. From the ground, I can’t see the bees and insects busily making a living between these mountaintop flowers – but to them, these flowers are a matter of life and death. From up here, each person is but a dot, but from their perspective, their little family squabbles and the taste of their ice cream or beer means a great deal to them.” I promised myself to try to remember this mountaintop perspective the next time I started to take my everyday irritations and temptations too seriously. Even remembering it now makes me breathe deeply.

Today, visit a mountaintop in your mind, one with a 360° view. This is the view of the Grandmothers. It is important to come here regularly, and just like Jesus did, it is equally important to come down from the mountaintop too. When we bring the mountaintop view to our pedestrian lives, we become a blessing for the Earth.

Love,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Down the drain

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily (or you know, sort of daily these days) for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“Ik wil graag dienen en er zijn velen zoals ik die willen dienen, maar we voelen ons zo overweldigd door het kwaad.’ – Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 255

Vandaag had ik effekes – maar effekes – het gevoel dat alles om zeep ging. Ik voelde me overweldigd, dat is er net het woord voor. (Ik schreef wat hieronder staat voordat ik de pagina voor vandaag koos, en zoals altijd klopte het.) Dus ik deed wat alle slimme meiden doen als alles om zeep gaat: ik ging naar bed. Terwijl ik daar lag, riep ik om hulp naar de Grootmoeders. Ik zag mezelf in een draaikolk, ik werd gezwierd naar beneden. Ik smeekte de Grootmoeders om me eruit te halen, maar ze lachten zacht en zeiden, “Nee.” Dan besefte ik dat hun gezichten naast me waren in de draaikolk – tenminste was ik niet alleen. De Grootmoeders waren bij mij in mijn tijd van nood, ze gingen me vergezellen zelfs in deze slechte ervaring.

Zodra ik besefte dat ze bij mij waren, voelde het minder erg aan om in de draaikolk te zitten. Ik focuste op de Grootmoeders in plaats van de duizelige reis naar beneden. Dan ineens tilden ze me op, uit de draaikolk, en de nachtmerrie was gedaan. Ik zweefde boven de draaikolk met de Grootmoeders en ik voelde me duizend keer beter. Ik deed mijn ogen open, stond op, en ging terug naar mijn gewoon leven (wat helemaal niet zo erg is, hoor, maar soms vind ik mezelf midden in een donkere wolk zonder reden) met een verlichte en vredig gevoel.

Als de het gevoel krijgt dat alles om zeep gaat, roep het Goddelijke op. De Grootmoeders zijn bij jou en in de perfecte timing, ze zullen jou ook uit de draaikolk halen. Houd de focus op het Goddelijke, niet op jouw angsten of op het afzien. Zo’n focus zal uw lijden tenminste verlichten en wie weet, misschien zal het het proces van verlossing zelfs doen versnellen.

Met lieve groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

“I want to serve and there are many like me who want to serve, but we feel so overwhelmed by evil.” – Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 252

Today for a little while, I felt like everything was going down the drain. I felt overwhelmed, that is the perfect word for it. (I wrote what follows before I chose the quote for today, and as always it hit the nail on the head.) I did what all smart girls do when everything is going down the drain: I went to bed. While I was laying there, I called on the Grandmothers for help. I saw myself in a whirlpool, being sucked down to the bottom. I begged the Grandmothers to pull me out, but they smiled softly and said, “No.” Then I realized that their faces were beside me in the whirlpool – at least I was not alone. The Grandmothers were beside me in my time of need, they were going to accompany me even in this bad experience.

As soon as I realized that they were with me, it felt less awful to be in that whirlpool. I focused on the Grandmothers instead of my dizzying trip down. Then they suddenly lifted me up, out of the whirlpool, and the nightmare was finished. I floated with them above the whirlpool and I felt a thousand times better. I opened my eyes, stood up, and went back to my regular life (which is not bad at all, mind you, but sometimes I find myself in the middle of a dark cloud for no reason) with a light and peaceful feeling.

Today, if you think everything is going down the drain, call on the Divine. The Grandmothers are with you and in exactly right timing, they will pull you out of the whirlpool. Keep your focus on the Divine, not on your fears nor your suffering. That focus will at least ease your suffering and may even speed up the process of salvation.

With love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Disaster has struck…now what?!?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; substitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

“...de methode die we je zullen tonen, zal werken bij allerlei rampen. … Roep eerst ons of een andere vorm van het Goddelijke op. Als je dat doet voordat je iets anders doet, zullen wij in staat zijn om via jou te werken en zul je niet uitgeput raken door te proberen dit werk in je eentje te doen. … Roep het Net van Licht op … Jij zult fantastisch werk verrichten iedere keer dat jij dit doet.…” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 315-316

Ik heb de Grootmoeders om advies gevraagd om wat te doen bij ramp, en dit is wat ik kreeg toen ik het boek willekeurig opendeed (zoals gewoonlijk). Heel erg bedankt, Grootmoeders! Het “ramp” dat ik advies om vroeg is geen bosbrand of aardbeving, gewoon wat ik noem een “ramp” op het werk, maar het heeft even grote proporties aangenomen voor mij alsof het een “echte ramp” was.

Ik kan me enkel beïnbeelden dat deze wijze woorden van de Grootmoeders, en het hele “ramp handboek” dat ze presenteren in deze passage, op een dag (vandaag?) zal van toepassing zijn voor jou. Het is zo enorm moeilijk om te herinneren om yin-kracht te gebruiken en om enkel op het positieve te focussen als de enige uitweg blijkt zorgen maken, kritiek leveren, en moeite gebruiken te zijn. Maar yin-kracht werkt goed – als we ons herinneren om het te gebruiken.

Veel liefs aan jou, van één imperfecte volgelinge van de Weg van het Goddelijke aan een andere,

Golden Eagle Feather

 

English:

“...the method that we will show you, will work for all kinds of disasters. … First call us or another form of the Divine. If you do that before doing anything else, we will be able to work through you and you will not become exhausted by trying to do this work all by yourself. … Call on the Net of Light … You will do fantastic work every time you do that...” – the Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 310

I asked the Grandmothers for advice of what to do in a disaster, and this is what I got when I opened this book at random, as usual. Thanks so much, Grandmothers! The “disaster” I was asking them about is not a forest fire or an earthquake, just what I am calling a “disaster” at work, but it looms large for me as if it were a “real disaster”.

I can only imagine that these wise words from the Grandmothers, and the entire “disaster handbook” they present in this passage, will someday also come in handy for you. It is so very hard to remember to use yin-power and to focus on the positive when the only way out seems to be through worrying, criticizing, and efforting. But yin power does indeed work -when we remember to use it.

Much love to you, from one imperfect follower of the Divine Way to another,

Golden Eagle Feather