Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: The Container fills the woman and heals the man

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Deze positie van het vat…, vult een vrouw volledig. … De energie van een man wordt naar het oneindigheidssymbool getrokken…waar het om de vrouw heen cirkelt en weer opgeladen wordt. Daarna gaat de mannelijke energie naar buiten en maakt zelf de tweede lus, maar doet dat altijd in ritme met de vrouwelijke energie. Mannen kunnen dat doen omdat ze omvat worden.” Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 47

Dit brengt nieuw licht aan het gezegde “Achter elke sterke man is een sterke vrouw.”

De positie van het vat brengt een vrouw tot kracht en tot vrede; tegelijk deze energie aardt de mannen in haar omgeving en brengt hun yang-energie in evenwicht. Het gaat over harmonie, harmonieuse relaties en harmonieuse bewegingen.

Ik wens je vandaag niets anders dan harmonie met de yin en yang binnen jezelf en met de mannen en vrouwen in jouw omgeving.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“This position of the vat…, fills a woman completely. … The energy of a man is pulled toward the infinity symbol…where it circles around the woman and gets recharged. Then the male energy goes back outside and makes a second loop, but it always does this in the rhythm of the feminine energy. Men can do this because they are encompassed.” Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 46

This sheds new light on the saying “Behind every great man is a great woman.”

The position of the container brings a woman into her power and makes her peaceful; at the same time, this energy grounds the men around her and brings their yang-energy into balance. This is about harmony, harmonious relationships and harmonious movements.

I wish you nothing more than harmony with the yin and yang within yourself and with the men and women around you.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Random Thoughts: Remedy for impulsivity/compulsion

Recently I have been exploring how to teach both kids and the grownups alike how to curb impulsivity and other addictive/compulsive behaviors.

I came up with something that seems to work quite well, even for my 6-year-old who is learning how not to hit when angry, and my 9-year-old (and lots of people a lot older than 9!) how not to yell and get aggressive when angry.

That impulsive rush to action or aggressivity has “too much yang” written all over it. Usually there is is too much yang going around long before someone acts impulsively, but it can come up suddenly too.

So I came up with something very simple, which I find works for my daughter when she is angry, and it works for me when I would rather eat chocolate that do or feel something unpleasant. I call it the “stop-feel-talk” method.

First, to curb impulsivity, one must develop awareness of “going too fast” – we need to insert a moment of pause, which creates the possibility for making a choice instead of rushing ahead without thinking. If we tell ourselves to “stop” (for just a moment, or for longer), then freedom and maturity can grow out of that moment of yin-calm.

The second step is to “Feel”. Feel your body, and feel what feelings are underneath that drive to action. Is it really anger that wants expressing, or it is fear, or sadness, or another feeling?

Last, we “Talk”. It is not easy to find words for that feeling, but it feels so much better than lashing out when angry. This takes practice, and sometimes we need to be taught how to put words to what our body is feeling. But by putting those bodily feelings and emotions into words, we can communicate them to others. This often resolves a disagreement or argument in a yin-way: quietly, calmly, and often even more powerfully than a blast of yangy domination.

This same “Stop-Feel-Talk” method works very well for addictive or compulsive behaviors. Behind every compulsion is a body feeling and a trigger; if we can bring those out of the unconscious mind and into the world of words, we can start having choices about whether to act on the impulse to feed the addiction or not.

Wishing you freedom, peace and harmony,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Crisis is opportunity?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one as needed for obsessive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine – subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Wat dor lijkt bevat het zaad van buitengewone vruchtbaarheid. …Wat fout lijkt draagt in zichzelf het zaad van de goede. … Er is geen gevaar op dit moment, noch voor de aarde noch voor jullie.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 125

Op zowel een persoonlijk als globaal niveau, crisis is overal. Soms moeten we wakker geschud worden. Deze persoonlijke-globale dooreenschudding, volgens de Grootmoeders, is slechts een symptoom van het herschikken van yin en yang.

We moeten wakker blijven en ons werk doen, maar we hoeven niet ongerust te zijn. Ons rol is die van vroedvrouw, om de geboorte van een nieuw pad – een nieuwe weg voor de mensheid, die vredzamer en meer harmonieus zal zijn. Dit zal gelden voor ons thuis zowel als wereldwijd.

Ik wens je vrede in deze tijden van geboorte en vroedvrouw-zijn.

LIefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

What looks barren holds the seed of exceptional fertility. … What looks wrong carries the seed of good within itself. … There is no danger at this time, not for the earth nor for you.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 123

From a personal level to a global level, crises are everywhere. Sometimes we need to be shaken awake. This personal-global shakeup, the Grandmothers tell us, are the symptoms of yin and yang rearranging themselves.

We need to stay awake and do our work, but we need not worry. It is our role to play midwife to a new way, a more peaceful and harmonious way of life – within our homes and families, and around the world as well.

I wish you peace in these times of birthing and midwifery,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: Little girl or Great Woman?

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for compulsive worrying and criticizing. The Grandmothers are but one face of the Divine; subsitute another if you prefer. For English, scroll down.

Nederlands:

Je moet bereid zijn een vrouw te worden om dit werk te doen. ‘Ja’, knikte ik begrijpend. Open gaan staan voor het bewustzijn van het vat is geen taak voor een klein meisje.” – De Grootmoeders en Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 48

Onze bewustzijn laten uitdijen tot een universele grootte, opstijgen bovenop, en verder gaan dan, de beperkingen van het dagelijks leven…dit vraag een bepaalde maturiteit. Het werk dat de Grootmoeders ons vragen om te doen heeft te maken met niets anders dan het begrijpen van de diepe creatieve kracht van het universum en onzelf met die kracht verbinden. Dit is geen kinderspel.

Het is van essentieel belang dat we onszelf niet afgeleid laten worden. Dit gaat voor onze dagelijkse handelingen, de dagelijkse keuzes. Er is altijd iemand die staat klaar om ons in een niet-relevante discussie te verstrengelen, er is altijd een werktaak die héél belangrijk lijkt of die we proberen tot in de perfectie af te handelen, en dan is er het eindeloze circus van aardse entertainment en verleidingen die – misschien maar voor een minuut of voor een uur – de pijn van onze essentieële wonde van afgesneden de zijn van de Eenheid zouden kunnen verlichten.

Het kan pijnlijk zijn om ons te herinneren van waar dat we komen en hoe goed het voelt om met God te zijn. Pijnlijk omdat hier we zitten, belast met een lichaam, een ego, een menselijk geschiedenis. Maar we zijn hier gekomen om hier nu te ZIJN, niet om te gaan spelen zoals kleine meisjes zonder enig verstaan van het grotere geheel.

Vandaag, breng je aandacht terug naar het Net van Licht. Open jouw hart en neem je plaats op het Net. Roep de Grootmoeders op en vraag hen om begeleiding om hoe beter dit werk te doen. Telkens als je het Goddelijke oproept en aan het Net van Licht denken, komen yin en yang een beetje meer in evenwicht. “Er is geen belangrijker werk dan dit“, zeggen de Grootmoeders.

Met lieve en krachtige groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

You must be willing to become a woman in order to do this work. ‘Yes,’ I nodded understandingly. Opening to the consciousness of the vat is no task for a little girl.” – The Grandmothers and Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 47

Expanding one’s consciousness to universal proportions, rising above and going beyond the limitations of earthly experience…this calls for maturity. The work that the Grandmothers call us to do involves nothing less than understanding the deep creative force of the universe and uniting ourselves with that force. This is not child’s play.

It is essential that we not allow ourselves to be distracted. This applies to our everyday actions, our everyday choices. There is always someone ready to pull us into an irrelevant argument, there is always a work-task that seems terribly important to finish or to do as perfectly as we can, and then there is the endless circus of earthly entertainment and temptations that – maybe just for a minute or for an hour – might salve the essential wound of being separated from the Oneness.

It can be painful to remember where we come from and how good it feels to be with God. Painful because we are saddled with a body, an ego, a human history. But we came here now to BE here now, not to run off and play like little girls with no understanding of the bigger picture.

Today, refocus your attention on the Net of Light. Open your heart and take your place on the Net of Light. Call on the Grandmothers and ask for guidance of how better to do their work. Every time you remember the Divine and think of the Net of Light, yin and yang come just a bit more into balance. “There is no more important work than this,” say the Grandmothers.

Lovingly and powerfully yours,

Golden Eagle Feather

 

 

Daily Obsession: Back to the root

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vandaag presenteer ik mijn eigen gedachten over “de wortel”, geïnspireerd van het werk van de Grootmoeders (Sharon McErlane). De wortels van een boom zijn een metafoor voor yin-energie, het vrouwelijke principe.

In deze (Belgische/Westerse) cultuur, “niet kunnen werken” betekent gewoon dat je lui bent. Dit is natuurlijk niet waar, maar het is de oorzaak van het vaak-voorkomende “burnout”. We kennen onze grenzen niet, we respecteren ze niet, en we brengen maar bitter weinig tijd in “de wortel” door. Terwijl de wortel zo’n fantastich plek is, en zoveel te bieden heeft.

Hier is wat ik “de wortel” noem:

Thuis

Binnen

Geld in de bank

De “benedenwereld” van de sjamaan – de plek waar de dierenspirits wonen

Zonder woorden

Hart

Rust, vrede, donker, koel

Uitdijen

Rond, omvattend

Aarde

Grot

Water

Absorberend

Rustig overleven

Dat wat overwintert and opnieuw groeit

In deze rustige ruimte, we voelen ons vrij en vredig. Dit is ons eeuwige staat van verbinding.

 

Met lieve en vredige groet,

Golden Eagle Feather

 

English:

Today I present my own thoughts about “the root” to you, as inspired by the work of the Grandmothers (Sharon McErlane). The roots of a tree are a metaphor for yin energy, the feminine principle.

In this (Belgian/Western) culture, “not being able to work” is another way of saying that you are lazy. This is of course not true, but is the cause of the increasingly common “burn-out” syndrome. We do not know our limits, we do not respect them, and we spend far too little time in “the root”. Despite the root being such a wonderful place to spend time, and has so much to offer.

This is what I call “the root”:

Home

Inward

Money in the bank

The shamanistic “underworld” – where the animal spirits live

Non-speech

Heart

Peace, quiet, dark, cool

Expansive

Round, all-encompassing

Earth

Cave-like

Water

Absorbs

Survives quietly

That which survives the winter and grows again

In this quiet place, we feel peaceful and free. This is our eternal state of connection.

 

With loving and peaceful greetings to you,

Golden Eagle Feather