Daily Obsession: The army is not for artists

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Vervullen verwijdert al het gevoel van afscheiding van de bron, verwijdert al het gevoel van klein zijn, behoeftig zijn of minderwaardig zijn. Dat is verdwenen. Er is alleen Voldaan Zijn en vanuit die staat vloeit alles op een gemakkelijke manier.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 85-86

Tijdens de laatste paar weken heb ik het idee van discipline omarmd. Ik denk dat de roep van yang-energy me verleid heeft, in de vorm van “Mijn Potentieel Bereiken”. Ik probeerde om Mijn Potentieel te Bereiken gedurend ongeveer een week, dan ben ik ziek geworden. Het ziek-zijn heeft me terug in een staat van yin geforceerd, zodat ik kon rusten en yin-energie kon bijtanken. Ik heb mijn best gedaan om tegen het idee van “Ik kan mijn potentieel niet bereiken als ik ziek in bed lig” omdat ik door deze gedachte heen gezien heb, en het genoemd wat het is: de yang-wolf gekleed als een schaap.

Deze week heb ik (weer) geleerd dat ik geen mens ben voor het leger. Ik hoor daar niet bij en zal daarbij nooit horen. “Ons potentieel bereiken” gaat niet om iets bereiken. Volgens de Grootmoeders, gaat het simpelweg om een heilige ruimte vast te houden, elk moment dat onze ogen open zijn. Dat is alles – en het vraag een leven lang van minuut-tot-minuut discipline. Vreemd genoeg voelt deze soort discipline zodanig aangenaam dat het voelt alsof het geen discipline is.

Ik wens je de ervaring van Vol Zijn want in die staat van zijn is er nergens om naartoe te gaan en niets om te bereiken. Het is puur genieten.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Fullfillment erases all of the feeling of being cut off from the source, erases the feeling of being small, needy or not enough. That is gone. There is only Being Full and from that state, everything flows in an easy fashion.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 84

I have been embracing the idea of discipline for a couple of weeks. I guess I got seduced by the call of yang energy in the form of Achieving My Potential. The effort to Achieve My Potential lasted for about a week and then I got sick. Being sick forced me back into a yin state, so I could rest and tank up on yin energy. I did my best to fight the recurrent idea of “I can’t achieve my potential if I’m sick in bed” because I saw that thought for what it was: the yang-wolf in sheep’s clothing.

What I have learned this week (again) is that I just don’t belong in the army and never will. “Achieving our potential” is not about achieving something. According to the Grandmothers, it is simply to hold a holy space wherever we go, whenever our eyes are open. That’s all – and that takes a lifetime of minute-by-minute discipline. Oddly, however, this kind of discipline feels so good, it doesn’t feel like discipline at all.

I wish you the experience of Being Full, because in that state there is nowhere to go and nothing to achieve. It is bliss.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Advertisements

Daily Obsession: The Container fills the woman and heals the man

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Deze positie van het vat…, vult een vrouw volledig. … De energie van een man wordt naar het oneindigheidssymbool getrokken…waar het om de vrouw heen cirkelt en weer opgeladen wordt. Daarna gaat de mannelijke energie naar buiten en maakt zelf de tweede lus, maar doet dat altijd in ritme met de vrouwelijke energie. Mannen kunnen dat doen omdat ze omvat worden.” Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 47

Dit brengt nieuw licht aan het gezegde “Achter elke sterke man is een sterke vrouw.”

De positie van het vat brengt een vrouw tot kracht en tot vrede; tegelijk deze energie aardt de mannen in haar omgeving en brengt hun yang-energie in evenwicht. Het gaat over harmonie, harmonieuse relaties en harmonieuse bewegingen.

Ik wens je vandaag niets anders dan harmonie met de yin en yang binnen jezelf en met de mannen en vrouwen in jouw omgeving.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“This position of the vat…, fills a woman completely. … The energy of a man is pulled toward the infinity symbol…where it circles around the woman and gets recharged. Then the male energy goes back outside and makes a second loop, but it always does this in the rhythm of the feminine energy. Men can do this because they are encompassed.” Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 46

This sheds new light on the saying “Behind every great man is a great woman.”

The position of the container brings a woman into her power and makes her peaceful; at the same time, this energy grounds the men around her and brings their yang-energy into balance. This is about harmony, harmonious relationships and harmonious movements.

I wish you nothing more than harmony with the yin and yang within yourself and with the men and women around you.

Love,

Golden Eagle Feather

Daily Obsession: Dignity (“Waardigheid” in NL)

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

Sharon vraagt: “Onderwijs me over de echte kracht in vrouwen.” De Grootmoeders beantwoorden, “Het is een ontzagwekkend iets. Vrouwelijke energie is een serieuze zaak. Hun hoofden schuddende zeiden ze: Het is niet zoals jullie er hier op aarde over denken: onderdanig, koket en manipulatief. Het is geen van deze houdingen. Ze riepen het met afkeuring in hun stem. Het is een enorme kracht van waardigheid. Door de koninklijke manier waarop ze zich gedroegen, zag ik wat ze hierbij voelden. … “Je kunt nog altijd pret hebben, vreugde wordt niet uitgebannen. Het gaat erom waardig te zijn, altijd waardig, zelfs in spelsituaties. Waardigheid heeft te maken met de heiligheid van het wezen dat jij bent. … Vergeet dit nimmer, nooit! Dat is wat jij bent.” -De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 90-91

Waardigheid. Koninklijkheid. Nooit vergeten wie je bent. Gelijk een koning die symbolisch nooit zijn kroon kan afdoen want zijn titel is wie hij is, in elke situatie.

De Grootmoeders vragen ons om een koninklijke gedaante aan te nemen, en om daarin te blijven. Om te onhouden wie we zijn. Ze vertellenons dat wij waardigheid bezitten gewoon omdat wij in deze vorm geboren zijn. De opvolger van de troon hoeft niet te sollicteren voor de baan van koning(in); het baan is wie dat hij of zij is, vanaf de eerste dag.

Vandaag, denk over je eigen waardigheid na. Kom in de gedachte dat op een energetisch niveau (ongeacht jouw huidige sociale klasse), koninklijk bloed stroomt door jouw aders. Wat voor effect heeft dit op jouw dagelijkse keuzes?

Met koninklijke groet,

Golden Eagle Feather

 

 

English:

Sharon asks: “Teach me about the real power in women.” The Grandmothers answered, “It is something staggering. Feminine energy is serious business.” Shaking their heads, they said “It is not as you on Earth think about it: subservient, coquettish and manipulative. It is none of these.” They shouted that out with disapproval in their voice. “It is an enormous power of dignity.” Through the royal way that they carried themselves, I saw what they felt while saying this. … “You can still have fun, joy is still allowed. It’s about having dignity, always dignity, even in playful situations. Dignity is related to the holiness of the being that you are. … Never forget this, never! That is who you are.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 90

Dignity. Royalty. Power. Never forgetting who you are. Like a king that can symbolically never take off his crown, because his title is who he is, in every situation.

The Grandmothers call us to step into a royal state of mind and stay there. To remember who we are. They tell us that we are imbued with dignity simply because we have been born into this form. The heir to the throne does not apply for the job; the job is who he or she is, from Day One.

Today, explore your own dignity. Step into the thought that on an energetic level (regardless of your station in life), royal blood flows through your veins. How does this affect your everyday choices?

Royally yours,

Golden Eagle Feather

 

 

 

Daily Obsession: You are the light of the world

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Eer jezelf. Jij bent het licht van de wereld.” – De Grootmoeders door Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 217

Telkens als wij aan het Net van Licht denken, naar een kind glimlachen, verander onze gedachten van iets negatiefs naar iets positiefs, of iets helends, medelevends, of liefs doen, brengen we meer licht naar de wereld. De kleine dingen maken vaak een groter verschil dan de grote dingen.

Vandaag, geniet van de kleine dingen en vereer ze. Eer vandaag hoe jij licht naar de wereld brengt.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

Every time we think of the Net of Light, smile at a child, change our thoughts from negative to positive, or make an act of healing, compassion or kindness, we bring more light to the world. The small things often make much more of a difference than the big things.

Today, enjoy the small things and honor them. Honor how you bring light to the world today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Don’t think, do

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Het was eenvoudig. Ik kon nergens anders aan denken.” – Het verhaal van Shirley in Sharon McErlanes boek De Grootmoeders spreken, p. 115

De Daily Obsession van vandaag gaat over aanwezig zijn in de werkelijkheid in plaats van in de wereld van de geest terechtkomen. Ik been een schrijver, dus ik weet wat over het denken – het is een van mijn lievelingsactiviteiten. Maar het probleem is dat het helemaal geen activiteit is, en verder is het (meestal) niet met de werkelijkheid gerelateerd.

Normaal gezien als ik het gevoel heb dat ik “niet genoeg tijd” heb, is dit eigenlijk een teken dat ik teveel aan het nadenken ben. Op zulke momenten besteed ik teveel tijd aan het nadenken en te weinig tijd aan het zijn. Als ik stop met denken, ik doe veel maar op een moieteloze manier, de stress verdwijnt, het “nu” komt in focus, en de liefde begint te stromen. Actie gebeurt maar helemaal zonder dat ik iets ervoor moet doen.

Onlangs koos ik om een taak met een keer af te werken, en alle andere taken te vergeten. Ik schreef op: “Een volgende handeling” en werkte die af voordat ik aan iets anders dacht. Ik koos (zonder erover na te denken) de één volgende handeling en werkte die af. Het was gewoon een heerlijke ervaring.

Ik wil hierover een kleine herinnering met jou delen. De mijne is opgeschreven en hangt in mijn keuken. Hier is het:

“Niet denken. Waarnemen, luisteren, voelen. Doen.”

Het is verbasingwekkend hoeveel leven er gebeurt (en ook hoeveel gedaan wordt) zonder behoefte aan erover na te denken!

Ik wens je een denken-vrij en levensgevulde dag vandaag.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

“‘It was simple. I couldn’t think of anything else.'” – The story of Shirley in Sharon McErlanes book A Call to Power, around p. 114

Today’s Daily Obsession is about being present in reality instead of being in a mental world. Being a writer, I know something about thinking – it’s one of my favorite activities. But the trouble is that thinking is not an activity, nor is it (usually) related to reality.

Normally when I feel that I “don’t have enough time”, it is actually a sign that I am thinking too much. During times like that, my time is going toward thinking, not being. When I stop thinking, I just get things done effortlessly, stress disappears, “now” comes into focus, and love starts to flow. Action starts happening, all by itself.

Recently I chose to do several tasks in the following manner: I wrote down “The one next action is…” and then I did it. When that was done, I chose one next action without thinking what it was, and then I did it. I did fourteen things this way and it was a heavenly experience.

I want to share a little reminder about this with you. Mine is posted in my kitchen. It goes like this:

“Don’t think. Observe, listen, feel. Do.”

It’s quite amazing how much life happens (and how much gets done too) without needing to think!

I wish you a thought-free and life-filled day today.

Love,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: Be a walking prayer

These Daily Obesssions are like a vitamin for the soul. Take one daily for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Wanneer jij je vibratie omhoog brengt, heeft dat invloed op alles en iedereen om je heen. Wanneer jij dat doet, word je een wandelend gebed. Dan is er niets wat je moet doen of zeggen want je eigen wezen zal het allemaal zeggen.” – De Grootmoeders via Sharon McErlane in Een oproep van de Grootmoeders, p. 272

Een paar dagen geleden heeft een spirituele leraar me gezegd dat ik mijn potentieel niet gebruikte. Mijn geest wou dan een antwoord op de vraag, “Hoe ziet het eruit om mijn potentieel te bereiken?” Mijn geest (zoals geesten doen) hield vast aan het idee dat “mijn potentieel” moet uitgedrukt worden als de soort werk dat ik doe, de hoeveelheid werk dat ik kan verzetten, hoe snel en efficiënt dat ik werk, en het aantal mensen die ik beïnvloed door mijn werk te doen.

Dit is natuurlijk het yang kader.

Dus ik heb de Grootmoeders gevraagd om mijn hun beeld te tonen van “ik als ik mijn potentieel bereik”. Het antwoord kwam door willekeurig het boek open te slaan: “word een wandelend gebed”. Dat voelt veel beter aan dan wat mijn geest bedacht had. Mijn echte potentieel is spiritueel, niet aards, dus mijn potentieel kan niet gemeten worden in aardse (“yangachtige”) termen. Wij kunnen een wandelend gebed zijn als we werken of niet werken, praten of niet praten, druk bezig zijn of een rustig leventje leiden.

Jouw potentieel is dezelfde als de mijne: om een wandelend gebed te worden. Neem nu een moment om jouw ogen toe te doen en vraag de Grootmoeders om jou een beeld of een gevoel te geven als illustratie van hoe jouw potentieel kan in jouw persoonlijk leven manifesteren.

Ik wens je een dag waar je jouw potentieel bereikt.

Golden Eagle Feather

 

 

English:

When you raise your vibration, it influences everyone and everything around you. When you do this, you become a walking prayer. Then there is nothing that you have to do or say, because your own being will say it all.” – The Grandmothers via Sharon McErlane in Our Love is Our Power, around p. 269

Recently, a spiritual teacher told me that I was not living up to my potential. My mind then wanted an answer to the question, “What does it look like to live up to my potential?” My mind, as minds tend to do, was holding fast to the notion that “my potential” must be expressed in terms of the kind of work I do, the amount of work I accomplish, how quickly and efficiently I get it all done, and the number of people that I influence while doing that work.

This is of course the yang paradigm.

So I asked the Grandmothers what their picture was of “me meeting my potential”. The answer I found by randomly opening the book was “to become a walking prayer”. That makes much more sense. My true potential is spiritual, not worldly, therefore my potential will not be measured in worldly (“yangy”) terms. One can be a walking prayer while working or not working, talking or not talking, being busy or living a very quiet and slow life.

Your potential is the same as mine: to become a walking prayer. Take some time now to shut your eyes and ask the Grandmothers to give you a feeling or an image of what that means for you personally.

I wish you a day of realizing your potential,

Golden Eagle Feather

 

Daily Obsession: What you think is real is only activity

These Daily Obsessions are like a vitamin for the soul. Take one (or write one, ha ha) as needed for obsessive worrying and criticizing. For English, scroll down.

Nederlands:

“Dit is realiteit. Wat jullie realiteit noemen is helemaal geen realiteit.” Wijzend naar de mantel die de aarde bedekte, zeiden ze, “Wat jij echt noemt zijn slechts de kleine bobbeltjes onder de mantel, de kleine dingen die komen en gaan onder de vouwen van de mantel. Het is het naadloze weefsel dat echt is. Dit is een kleed dat alles bedekt. … Dit is het kleed van alles, Het Weefsel van het Bestaan!” De Grootmoeders door Sharon McErlane in De Grootmoeders spreken, p. 138-39.

Wat is “de werkelijkheid”? Als we ons bezighouden met de kleine dingen, drama-tjes en materiele aankopen, als we denken dat het werken is echt heel belangrijk en hoe we met elkaar en onszelf omgaan maar een afleiding is tot “vooruitgang”, dan hebben we contact verloren met de werkelijkheid.

De Grootmoeders zijn één van de velen die ons zeggen, “De details van jouw leven die jij als zo belangrijk beschouwen, zijn helemaal niet belangrijk.” Ze vertellen ons, “Als je je afgesneden voelt van de mensen rondom jou, je bent afgesneden van de werkelijkheid – de echte realiteit.” Alles wat wij moeten doen is stilzitten en luisteren voor de gezoem van het leven binnen en rondom ons. Pas dan wordt alles duidelijk.

Ik wens je een dag of zelfs een moment doorgebracht in de werkelijkheid – de echte werkelijkheid.

Liefs,

Golden Eagle Feather

 

English:

This is reality. What you call reality is not reality at all.” Pointing to the cloak that covered the earth, they said, “What you call real are just the little bumps under the cloak, the little things that come and go under the folds of the cloak. The seamless fabric is what is real. This is a garment that covers all. … This is the garment of everything, the Fabric of Being!” The Grandmothers via Sharon McErlane in A Call to Power, around p. 135.

What is reality? When we get caught up in the little things, petty dramas and material goods, when we think that working is truly and terribly important and how we treat ourselves and others is just a sideline to “progress”, then we are out of touch with reality.

The Grandmothers are one of the many who tell us, “The details of your life, which you think are so important, are not important at all.” They say to us, “When you feel separated and cut off from those around you, you are out of touch with reality – true reality.” All we have to do is sit still and listen for the hum of life within us and around us. Then all will become clear.

Wishing you a day or even a moment spent in reality – true reality.

Love,

Golden Eagle Feather